top of page

A

Algemene voorwaarden

ABOUT ME

Het leukste van mijn werk is om organisaties, (semi-)overheid, individuen en bedrijven verder te helpen met hun communicatie. Ik maak magazines, lever een bijdrage aan een productie, denk mee over de positionering of schrijf bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Ik werk ook als interim communicatieadviseur. Bij mijn werk horen Algemene Voorwaarden. Ik vind het prettig dat ik deze Algemene Voorwaarden, sinds ik in 1993 ben begonnen als zelfstandig journalist en communicatieadviseur, nog nooit als breekijzer in heb hoeven brengen.

In het kort
Zakelijke afspraken staan meestal vermeld in een offerte voor een project of een opdracht. Dat zegt nog niets over de uitkomsten. Ik werk zorgvuldig, lever binnen de afgesproken deadline(s) en volgens afspraak. Mocht een deadline niet haalbaar zijn dan communiceer ik dat tijdig met jou als opdrachtgever. Is er een andere hobbel te nemen waardoor ik mijn werk niet optimaal kan doen, dan laat ik dat ook weten. Vice versa verwacht ik uiteraard hetzelfde. Als opdrachtgever zorg je ervoor dat de informatie die ik krijg volledig is en dat jij je ook aan afspraken houdt. Nogmaals: als dat niet mogelijk is, hoor ik het graag. Informatie die je mij verstrekt in het kader van een opdracht behandel ik vertrouwelijk. De goede naam en faam van jou of jouw organisatie zal ik nooit schaden. Hetzelfde verwacht ik van jou naar mij toe. Welk geschil er ook is, dit lossen we het liefste samen op.

En tenslotte betaal je netjes op tijd de factuur of facturen. Dan houden we een prettige werkrelatie. 


Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor elk contact, elke overeenkomst of opdracht tussen mij en de opdrachtgever. Als je namens iemand of een organisatie handelt, gelden de Algemene Voorwaarden voor jou én ook voor hen. Het is jouw verantwoordelijkheid om die persoon of organisatie daarover te informeren. De rechtstreekse opdrachtgever blijft aansprakelijk in geval van schade of niet nagekomen verplichtingen, ook als een organisatie of persoon waarvoor je de opdracht doorgeeft die heeft veroorzaakt. 

Overeenkomst
1. Een overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling tot stand komen.
2. Offertes zijn altijd vrijblijvend, met een geldigheid van 30 dagen.

Opdracht
3. Ik heb een leveringsplicht. Dat wil zeggen: ik lever artikelen, een tekstproductie (tijdschrift of nieuwsbrief) geef communicatieadvies en voer communicatieactiviteiten voor je uit zoals afgesproken. Ik heb het recht om binnen de kaders van de afspraken naar eigen technisch en creatief inzicht de opdracht uit te voeren. Ik kan geen garantie geven over de resultaten die jij of jouw organisatie ermee behaalt of wilt behalen.
4. Ik probeer jou en/of jouw organisatie/bedrijf te doorgronden. Dan kan ik mijn werk zo goed mogelijk doen. Ik verwacht van jou dat je mij informatie geeft die klopt.
5. Ik werk zorgvuldig. Artikelen, magazines en andere producties of communicatieadviezen lever ik zo goed mogelijk af. Tegelijk heb jij als opdrachtgever de plicht om mijn afgeleverde werk te controleren op eventuele fouten of onjuistheden.
6. Eigenlijk gebeurt het nooit, maar ik hou het recht een opdracht te staken of terug te geven. In principe worden werkzaamheden die al zijn verricht gewoon betaald. Ik span mij ook in om de overdracht zo goed mogelijk te regelen. Als ik me terugtrek omdat jij fouten hebt gemaakt, onzorgvuldig bent geweest of wangedrag vertoont – of iemand die in jouw plaats optreedt – dan kan ik het volledige geoffreerde bedrag in rekening brengen.
7. Jij kunt de opdracht natuurlijk ook stopzetten. Je doet er wel alles aan om mij uit te leggen waarom dat gebeurt. Je hebt uiteraard ook een betalingsverplichting voor het werk wat ik al heb uitgevoerd.

Levering
8. De deadline of datum van levering bepalen we samen.
9. Ik ben vaak afhankelijk van aanlevering of informatie van jouw kant om de deadlines te kunnen halen. Ik verwacht dus ook dat jij die tijdig levert: hetzij een briefing, hetzij achtergrondinformatie. We spreken samen af of deze informatie tijdig beschikbaar kan zijn.

10. Als ik een deadline niet haal en dat ook communiceer, ben ik niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het missen van de deadline, tenzij we iets anders hebben afgesproken.
11. Ik overleg met jou als opdrachtgever hoe ik het eindproduct aflever. Bij teksten is dat meestal een bestand in Microsoft Word of in pdf. Andere formaten zijn ook mogelijk, maar dat bespreken we dan onderling.

Wijzigingen in teksten
12. Bij alle producten die ik aflever, bepalen we samen hoeveel wijzigingsrondes er zijn. Is er niets afgesproken dan heb je tot maximaal één maand na de eerste versie recht op correcties.
13. Bij misbruik van dit recht kan ik weigeren de wijzigingen door te voeren. Je betaalt wel gewoon de rekening voor het bedrag dat aanvankelijk is afgesproken.
14. Een verzoek om wijzigingen geef je per email of whatsapp door.
15. Zijn aanpassingen dermate ingrijpend dat in feite de hele oorspronkelijke opdracht wordt aangepast, dan kan ik extra kosten in rekening brengen.

 

Betaling
16. Facturen verstuur ik in pdf of op een andere digitale wijze per email. Ik factureer na afronding van een kortlopende opdracht of maandelijks bij langere of doorlopende opdrachten.
17. Ik hanteer een betaaltermijn van maximaal 14 dagen, tenzij anders is afgesproken.
18. Als je die termijn overschrijdt, stuur ik één kosteloze herinnering met daarin een nieuwe betalingstermijn.

19. Als je ook die herinnering niet betaalt, breng ik ook buitengerechtelijke incassokosten in rekening van 15% over de eerste 2.500 euro, 10% over de volgende 2.500 euro, 5% over de volgende 5.000 euro en 1% over de volgende 190.000 euro. Deze incassokosten kunnen per jaar verschillen: de geldende normen van dat jaar worden aangehouden.
20. Heb je betalingsproblemen dan wil ik overleggen over een betalingsregeling. Dit gebeurt alleen als je als opdrachtgever mij op de hoogte hebt gebracht binnen 2 dagen na ontvangst van mijn factuur.
21. Als ik, lopende een opdracht, het gegronde vermoeden heb dat je niet in staat zal zijn om mij te betalen, dan mag ik meteen de opdracht staken. Je hebt dan nog steeds een betalingsverplichting voor het werk dat ik heb gedaan.

Rechten
22. Ik heb auteursrecht over alle producten die ik aflever, tenzij anders is overeengekomen.
23. Ik mag eisen dat mijn naam, website of bedrijf wel of niet worden vermeld bij een publicatie of tekst of ander werk dat ik aflever.
24. De publicatierechten van het product worden pas na volledige betaling aan jou overgedragen.
25. Je mag de teksten of mijn communicatiewerk niet doorverkopen en je mag het publicatierecht van mijn teksten niet overdragen aan derden. Jij, als opdrachtgever, mag de teksten zoals ik die heb afgeleverd gebruiken maar anderen niet.
26. Bij een overeenkomst waar een derde partij bij betrokken is, kan ik het publicatierecht aan hen toekennen.
27. Wil je mijn teksten voor andere doeleinden gebruiken, dan heb je hiervoor mijn toestemming nodig.

Aansprakelijkheid
28. Bij een fout of onjuistheid geef jij als opdrachtgever mij altijd de mogelijkheid om de fout of de onjuistheid te herstellen. Is die mogelijkheid er niet, dan kan ik nooit aansprakelijk gehouden worden voor (vervolg)schade.

29. Als opdrachtgever ben je altijd eindverantwoordelijk voor het controleren van de inhoud, de vorm of de kwaliteit van een artikel, tekst, product of communicatieactiviteit.

30. Door akkoord te geven, vrijwaar jij als opdrachtgever mij van de aansprakelijkheid voor schade door onjuistheden, fouten of onvolledige informatie in de teksten/producten.
31. Mocht een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of in strijd zijn met de wet, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

Geschillen
33. Als er een conflict ontstaat tijdens of na een opdracht, dan los ik dit graag samen met jou als opdrachtgever op. Ben je daar niet toe bereid, dan blijven alle betalingsverplichtingen gelden.

34. Mocht het niet mogelijk zijn om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan kan een rechtsgang onvermijdelijk zijn. Dit gebeurt bij de Rechtbank te Utrecht. Mochten er redenen zijn om een andere rechtbank te kiezen, dan gebeurt dit alleen na onderling overleg en instemming.

 

 

  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Facebook - White Circle
bottom of page